KPKT monuidong komiti popoinsavat kuasa PBT id Sabah

 

LAHAD DATU: Komontilian Pomuhominan om Polinta Kinoizonon Sabah (KPKT) monuidong iso komiti tosisikap dati, montok popoinsavat tangangazan kuasa Boogizan Kikuasa Kinoizonon id Sabah, ka di Kumoduvo Vozoon Montili Sabah Datuk Jaujan Sambakong.

Isido i nogi Montili KPKT minoboos kivaa kogunaan kuasa PBT poinsavaton mooi kopokionuan layat id pogun diti aanu monguhan tosisikap tu kuasa PBT di kivaa, okuang.

“Kivaa 24 PBT id Sabah om soovon nopo saviavi mindad kotontuan mantad HQ touvi no dino kotontuan om kapanadaan aanu maganu id suang timpu duvo minggu dati dumampot timpu gisom piipio toun.

“Miaga do pomitanan songian audit koikot kumaa PBT kivaa ponoinaan au po nouhan (ahaid) nga ouhan maa,” ka disido.

Minoboos isido dino kuminaa magaganu abal kahapas minokinongou bobooson mantad Kounsol Uvang Lahad Datu kopiondot kotombuhuzan kalaja sangadau disido id doiti, di koniab.

Sumusuut dino, songian nokopupus tuminombuhui kuminaa pototongkop PBT id pogun diti, minoboos i Jaujan Monunuat Pointatap (SUT) KPKT momohou boogizan dino montok monuidong komiti dino i tuutulus miikau miboos kokomoi mogisusuvai ahal kaampai no kobohingkangan aiso kasagaan.

“Miaga do pomitanan dino (id suang pibaasan) nung PBT Kudat, Lahad Datuk kivaa lahan tavsi om mositi monuidong kordinan tuutulus kaanu momouang ponguasaan PBT, maganu tokou kopoihaan om iso kalatas mositi gonopon poguhui pohobuson kumaa Kabinet Pogun,” ka disido i minoboos, ontok diti kuasa PBT id potitikid vuang gna au kopitanud.

Naamot dino, ka disido kivaa tohu ahal mositi pounsubon id suang pongkimamaan montok popoinsavat ningkokoton Lahad Datu kumaa Kounsol Kakadazan toi ko Bandaraya vookon dino ginumu hobi mantad 200,000 tuhun om LD nakadampot ikoton.

Ka disido, ahal suvai i mositi intangan nopo nga tangangazan kotoinaan kounsol uvang ino noop nga koupisan poguhudan kakadazan i au poinhansan kumaa koupisan poguhudan id nazatan hongkod.

“Suvai mantad dino, PBT nga mositi kivaa upisol undang-undang hobi vinasi dino luyal i koiho undang-undang mooi otumbazaan layat om tonggungan au pioduan,” ka disido. Bernama

 
By :
 
New Sabah Times